Naajeeriya

Afirka

Naajeeriya fewni haala halkol Naajeeriya’en ha Ghana

Ciimaaru yaasi lesdiiku ndu lesdi Naajeeriya tabbitini ummaatoore dow wolaa Naajeeriyaajo koo gooto halkaa nder lesdi Ghana bana no goɗɗe ci’e caakol kubaruuji saakata...

Ardiiɗo Buhari yurmini Siraliyanko’en

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yurmini Siraliyanko’en bee sooyol yonkiiji e jawle ɗuɗɗe sabbu iyende cembinde toɓunde nder hirnangeere lesdi ndin. Nder boliiɗe ardiiɗo on...

Kawte gollooɓe Duuniyaaru yowani Bayli Zamanu aybe Soynde kuuɗe ɗum habdetee.

Mooɓuki duniyaaru nokkure woore her laabi maatootiro internet e yaake laabi ardule zamanu yowanaama hake soynde kuuɗe keyɗe ɗum habdetee nder tayre Afirka. Kawtal gollooɓe...

Mobre Kawtal lesde Afirka Raggidinaama bee tefre Hoosol Jabrude faddol ‘yummol...

Lesde Afirka noddaama hoosa jabrude faddoje ‘yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal. Ardiido kawtal lesde Afirka ngal AUC, Mr Moussa Faki Mahamat on wadi noddandu...

Ardiibe lesde Afirka Noddaama hurga Asli Futtol Fitinaaji

Ardiibe lesde Afirka noddaama huwtininra alkawal mabbe ngal hurguki gannudi foodooji yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal. Ardiido lesdi Naajeeriya hiddeekoojo Professor Yemi Osinbajo, on...

Pijirle

Ardiiɗo Buhari walli fijooɓe Tamre Silaawo seyo Nasaraaku Pijirle Maɓɓe

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari walli tokkere Rewɓe fijooɓe tamre silaawo ɓe D’Tigress, bee nasaraaku ngu ɓe keɓi haa pijile tamre silaawo nde kawtal...

Njamu

Luumooku

Duuniyaaru

Agriculture