POPULAR

Jihawol Kano Dogginan Mobre Fintinki Kilantaaku

Ngomnati jihawol Kano woyla walaadu hirna lesdi Naajeeriya taskiti dogginki mobre dow kilantaaku riskuuji lesdi dow anniya ka fooɗuki hakkilo filooɓe nder e yaasi...

Ngomnaajo Jihawol Lagos tefi kawtal hoore hakkunde jihaaji.

  Ngomnaajo jihawol legos nder fombina hirna lesdi Najeeriya, Mr. Akinwunmi Ambode tefi jihaaji nder lesdi Najeeriya hawta hoore  wallootira hakkunde maaji ngam fa'ol yeeso...

MUST READ

Naajeeriya en Ɗudɓe wartiraa iga Lesdi Libiya

Hukuuma kakkilanoowa faddol eggooɓe ka duuniyaaru wartiri Naajeeriya yattube 155 iga lesdi Libya. Ballo daarektaajo wiɗito e daanol mo hukuuma mballa njawka ka lesdi Naajeeriya...

Jihawol Legos faddan ceede dudde her faol yeeso sabbaaje risku.

  Gomnati jihawol Legos efti alkawal faddan ceede dudde her faol yeeso rento e sabbaaje risku gam bocinki gurdam ummatoore be lumoobe nder jihakan. Gomnajo jihawol...

Majaliisaaru Ndotti’en Lesdi Umri Ngomnati Yoba Asnube nder Fitinaaji Osun Diyya

Ngomnati lesdi Naajeeriya umraama hoosa teddebga yobuki be fitinaaji gallure Ileife nder jihawol Osun asni diyya jawle de be sooyi sababu fitinaaji din Non majaliisaaru...
- Advertisement -
[td_block_social_counter facebook=”tagdiv” twitter=”envato” youtube=”envato”]

FOOD

Ngomnati Omti Taskaram Njeweetataba Ka eltol Sukaaɓe Ndemri Zamanu

Taskaram ngomnati lesdi Naajeeriya Njewetataɓa ka eltuki sukaaɓe kuuɗe demal fuɗɗama. Taskaram ka ngomnati lesdi Naajeeriya taskiti, taskitaama on ngam feesina nyamdu nder lesdi Naajeeriya,...

Lesdi Naajeeriya Yetti Burtaniya bee Wallinde Honuki Booko Haraamun

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari usi barkiɗini lesdi Burtaniya bee wallinde maari her areeji konu e dabareeji ɗi lesdi ndin naftiri her konu ndi...

Sooja’en Naajeeriya Sankiti Taforde Balmi Nder Jihawol Borno

Soojaen Najeriya hefti nden wili sankiti taforde balmi bomji nder labbare Gombole hukuuma pamara ka Konduga nder jihawol woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya. Taforde nden...
- Advertisement -

FITNESS

Amerika Foodi Noppi Sudan Fombinaari

Lesdi Ameerika barri lesdi Sudan fombinaari acca fadduki hada golloɓe hukuumaaji mballa e wallinde yottuki...

Hukuumaaji Rento nder Lesdi Naajeeriya Umraama Jinna Darnde Deppina Rento Nder Lesdi

Ardiido lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari hokki huukuumaaji rento lesdi ndin umroore ɗi wada no di...

Jihawol Legos faddan ceede dudde her faol yeeso sabbaaje risku.

  Gomnati jihawol Legos efti alkawal faddan ceede dudde her faol yeeso rento e sabbaaje risku...

Naajeeriya en Ɗudɓe wartiraa iga Lesdi Libiya

Hukuuma kakkilanoowa faddol eggooɓe ka duuniyaaru wartiri Naajeeriya yattube 155 iga lesdi Libya. Ballo daarektaajo wiɗito...

Lesdi Naajeeriya Yetti Burtaniya bee Wallinde Honuki Booko Haraamun

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari usi barkiɗini lesdi Burtaniya bee wallinde maari her areeji konu...

HEALTH

Ngomnati Lesdi Naajeeriya Fuddii Taskaram Fintinki Lamtarkiye

Ngombati lesdi Naajeeriya yerdj bee taskaram kesa ka funtinki yebre feesinol hiite lamtarkiye lesfi nfin nden tiinaaje de hebanki Naajeeriya’en ko maraa haajee her...

SCIENCE

Jihawol Legos faddan ceede dudde her faol yeeso sabbaaje risku.

  Gomnati jihawol Legos efti alkawal faddan ceede dudde her faol yeeso rento e sabbaaje risku gam bocinki gurdam ummatoore be lumoobe nder jihakan. Gomnajo jihawol...
- Advertisement -

LATEST POSTS

Lesdi Senegal Mani Ardiiɗo Buhari bee Naaduki Juuɗe nder Gambiya Ardiiɗo lesdi Senegal Macky Sall usi barkiɗini ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari bee nastuki jinnu...

Polis’en Lesdi Zimbabwe Taaditani Wankoore nde Jamiyaaji Nawliraadi Taskiti

Polis’en lesdi Zimbzbwe taaditi nden hoosi areeji kuude mabbe fuu iga mootaahi wiccooji ndiyam nguldam jolloji cittaje eko nandi e maajum ngam taskiitanki wankoore...

Jihawol Kano Ɗo Doggina Kuude Tankol Laabi Labbaaje

Ngomnati Jihawol Kano fuɗɗi kuuɗe tankol laabi ɗi njuutirka maaji ‎atti kilomiitaaji teemeɗɗe joyi 500 nder jiha kan fuu nder tiinaaje ɗe hoynanki himɓe jahaale...