Naajeeriya

Afirka

Soynde ngomnatiwa dariinga tindiniraama dow sababu Coggu Innu Adama’en nder lesdi...

Ardiiɗo Aagal wakili’en lesdi Naajeeriya yerɓaaɓe lesdi Libya, Ambassador Iliya Danladi Fachano noddi ardiiɓe lesɗe Afirka, jinna darnde fadda ‘yattuki diidaaɗi ɗum doggintee nder...

Hiitordu Kawtal ECOWAS sembiɗinan fadduki hakke Innu Adama’en

Hiitordu kawtal lesɗe hirnangeeje Afirka ECOWAS andini hoosan jabruɗe tabitinooje ballinaaɗi lesɗe kawtal ngal tabbitinooje adilaaku e reenuki neɗɗaaku e hakkeeji ɓiɓɓe tayre nden...

Naajeeriya jaɓan Hijirɓe dillanɓe 3000 iga Lesdi Libya fahin

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini woodi andangal dow ɓiɓɓe lesdi ndin hewtanɓe 2,778 ɗo sangini nder tiggorɗe lesdi Libya, ɗo taskibo ngam jaɓukiɓe wartiraɓe Naajeeriya. Ministaajo...

Ardiiɗo Buhari tefri Laberiyanko’en ardina Munyal

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari andini dow tokkuki diidaaɗi lesdi hurgan gannuɗi siyaasa ɗi lesdi Laberiya habdata jotta. Buhari noddi siyaasa’en lesdi ndin munyita heɗita...

Ardiiɗo lesdi Zimbabwe Robert Mugabe jippi laamu

Ardiiɗo lesdi Zimbabwe, Robert Mugabe jippi dow daɗɗaaje ardanki lesdi ndin. Hooreejo majaliisaaru lesdi ndin, Jacob Mudenda on suuɗiti haala kan. Andinoore nden holli dow ardiiɗo...

Pijirle

Ardiiɗo Buhari walli fijooɓe Tamre Silaawo seyo Nasaraaku Pijirle Maɓɓe

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari walli tokkere Rewɓe fijooɓe tamre silaawo ɓe D’Tigress, bee nasaraaku ngu ɓe keɓi haa pijile tamre silaawo nde kawtal...

Njamu

Luumooku

Duuniyaaru

Agriculture