Anniyiibe Yaaruki Kippe Halki ko’e Mum

0
101

Bibbe rewbe tato anniyiibe yaaruki kippe nder baade bibbe rewbe nder jangirde mawnde nde Univerity Maiduguri sooyi yonkiiji mabbe sababu fettuduki mabbe bee bomji di be taadi fajiri hande jumbaare.

Bibbbe rewbe ben yawni fattini bomji din on baawo nde aynoobe jangirde nden hefti anniya mabbe ayi fadduki be.

Reenoobe jangirde nden dido e makeen andiraabe vigilante dido nawnaama sababu kippol ngol.

Guski bibbe rewbe tato waddube kippe den boftaama do sigaa haa nyandordu mawndu ndu Maiduguri.

Wakiiliijo redio kongol Naajeeriya, Salisu Waziri, haalududo bee fukaraabe nder jangirde nden andini dow burnaa fukaraabe ben fuu don nder bale mabbe ko bomre nden fetta yaake nde wobbe boo dawi dilli wiituki defte mabbe ngam fonde ragare sarti jande didabre ngo hitande dum be kabdata.

Fukaraabe ben wangini kultirol mabbe bee yiiki jooni naa nde go’o turtube booko haraamun do a’ya hippuki jangirde nden dum be holli yidi yaaluki yaake jande mabbe nder jangirde nden.

To dum woytanno asaweere yawtunde fuu be a’yino yaaruki kippe nder jangirde nden de hebay nasaraaku.

Be noddi hukuumaaji jangirde nden jinna darnde besda tiinaare ngam yiiki deppini rento nder jangirde nden.

Nder ngodka feere boo hakkiilooji de’iti nder jangirde nden haa koomoy lortani cukle mum bana naane yaake nde taadiibe boo do heewi nder jangirde nden ngam tabutunki rento deppi no handi.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY