Ardiiɗo hiitooɓe mani jabruɗe firlutuki wuttudu kiita

0
48

Hoosuki jabruɗe firlutuki fannuwol kiita dungaama haa ragare mobre hiitooɓe nde hukuuma kiita lesdi Naajeeriya taskiti haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriya.

Mawɗo hiitooɓe lesdi Naajeeriya, Justice Walter Onnoghen, mo hiitoowo Justice Mary Odili wakkili mani yerduki haala kan, haa O wii ɗum fa’al yeeso on wuttudu kiita lesdi Naajeeriya heɓi bee non maajum, nden jabruɗe ɗen wallitan her ta’yuki kiitaaji nder wakkati e ustuki torraaji.

Mobre nden mooɓunde kala marɓe juuɗe nder fannuwol kiita lesdi fuu woyɓi fannuji ceeduɗi 17 hooranteeɗi hakkilo, iga yebre firlutuki fannuwol kiita, ta’yuki kiitaaji nder wakkati, rento lesdi e hokkuki wallinde her gasnuki cuɓi gongaaji marɗi adilaaku dogginaama nder lesdi.

Ardiiɗo on andini dow jabruɗe kese ɗen wallitan her hurguki kala gannuɗi ɗi yebre kiita lesdi Naajeeriya habdata fuu.

“Kaɓɓol ngol wurtinan laabi kiita boɗɗi marooji gonga adilaaku eko Naajeeriya’en tammirta wuttudu kiita fuu,”.

Ministaajo kiita mo lesdi Naajeeriya, Abubakar Malami andini kaɓɓol ngol ɗo sawi kala ko maraa haaje fuu her firlutuki wuttudu kiita lesdi Naajeeriya.

“Jabruɗe ɗen wanginan ko maraa haaje fuu haa wadduki laabi gaawistinki kuuɗe kiita nder lesdi Naajeeriya.

Gurin

 

SHARE

LEAVE A REPLY