Naajeeriya fewni haala halkol Naajeeriya’en ha Ghana

Ciimaaru yaasi lesdiiku ndu lesdi Naajeeriya tabbitini ummaatoore dow wolaa Naajeeriyaajo koo gooto halkaa nder lesdi Ghana bana no goɗɗe ci’e caakol kubaruuji saakata...

Ardiiɗo Buhari yurmini Siraliyanko’en

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yurmini Siraliyanko’en bee sooyol yonkiiji e jawle ɗuɗɗe sabbu iyende cembinde toɓunde nder hirnangeere lesdi ndin. Nder boliiɗe ardiiɗo on...

Kawte gollooɓe Duuniyaaru yowani Bayli Zamanu aybe Soynde kuuɗe ɗum habdetee.

Mooɓuki duniyaaru nokkure woore her laabi maatootiro internet e yaake laabi ardule zamanu yowanaama hake soynde kuuɗe keyɗe ɗum habdetee nder tayre Afirka. Kawtal gollooɓe...

Mobre Kawtal lesde Afirka Raggidinaama bee tefre Hoosol Jabrude faddol ‘yummol...

Lesde Afirka noddaama hoosa jabrude faddoje ‘yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal. Ardiido kawtal lesde Afirka ngal AUC, Mr Moussa Faki Mahamat on wadi noddandu...

Ardiibe lesde Afirka Noddaama hurga Asli Futtol Fitinaaji

Ardiibe lesde Afirka noddaama huwtininra alkawal mabbe ngal hurguki gannudi foodooji yummol fitinaaji nder lesde kawtal ngal. Ardiido lesdi Naajeeriya hiddeekoojo Professor Yemi Osinbajo, on...

Lesde Afirka Taski Jabuki Darnde nder Dogginki Harkaaji Jahaale Nder Ndiyam

Lesde Afirka andini do taskiti ngam daruduki bee teppe her waadeeki nder harkaaji jahaale laanaaje duuniyaaru. Sarektaajo hukuuma kakkolanoowa jahaale laanaaje ndiyam e rento maaje...

Sooja’en Misra hippi Sangeere Turtube

Soojaen lesdi Misra hippi sangaare elto turtube saata gikkuen lesdi ndin nder jabrude Soojaen ben hoosi baawo kipoe de yaara dow haykaleeji malla rewrude...

Hiitordu Zambiya dungani Ardiido Jamiywwa Lawniraawa Tefa hakke mum dow tuuma...

Hiitordu nder lesdi Zambia dungani dungani ardiido jamiyawa lawniraawa lesdi ndin, Hakainde Hichilema tefa hakke mum yeeso hiitordu lesdi ndin burdundu ngam O labbina...

Uganda Widitan Sooja’en Tuumiraabe Ayiibe

Sojaen lesdi Uganda wii be widitan rahootooji andindi dow soja’en mabbe wurtiibe iga lesdi Africa cakaari don mari juude ha dol’yuki rewbe e nyamuki...

Nyawu Ebola Nangi Wobbe Nder Lesdi Congo Fahin

Hukuuma Njamu lesde duuniyaaru WHO andini dow himbe dido heftaama fahin nangiraabe bee nyawuEbola, nyalde didi tan baawo andinoore Hukuuma kan loruki futta nyawu...