Lawyaen Uganda Tefraama fadda nufo Ardiido lesdi ndin

Dum dabbiti Lawya’en lesdi Uganda wirga diidaangol dokkoowol ardiido lesdi ndin Yoweri Museveni bososel latto ardiido lesdi ndin mo haa Abadaa. Hooreejo kawtal lawya'en lesdi...

Ardiiɗo Buhari walli ardiiɗo Laberiya suftaaɗo keso George Weah seyo

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari walli ardiiɗo lesdi Laberiya keso, Mr George Weah seyo bee nasaraaku ngu O heɓi haa cuɓi korowal ardanki lesdi ndin. Non...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya ɓoymaajo latti ciimaajo UN ha lesdi Laberiya.

Seketereejo mawɗo mo majaliisaaru mobgal lesɗe duuniyaaru, António Guterres, andini yerɓan ardiiɗo lesdi Naajeeriya ɓoymaajo latta wakiiliijo majaliisaaru ndun haa dabareeji tambinol ardiiɗo lesdi...

Soynde ngomnatiwa dariinga tindiniraama dow sababu Coggu Innu Adama’en nder lesdi...

Ardiiɗo Aagal wakili’en lesdi Naajeeriya yerɓaaɓe lesdi Libya, Ambassador Iliya Danladi Fachano noddi ardiiɓe lesɗe Afirka, jinna darnde fadda ‘yattuki diidaaɗi ɗum doggintee nder...

Hiitordu Kawtal ECOWAS sembiɗinan fadduki hakke Innu Adama’en

Hiitordu kawtal lesɗe hirnangeeje Afirka ECOWAS andini hoosan jabruɗe tabitinooje ballinaaɗi lesɗe kawtal ngal tabbitinooje adilaaku e reenuki neɗɗaaku e hakkeeji ɓiɓɓe tayre nden...

Naajeeriya jaɓan Hijirɓe dillanɓe 3000 iga Lesdi Libya fahin

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini woodi andangal dow ɓiɓɓe lesdi ndin hewtanɓe 2,778 ɗo sangini nder tiggorɗe lesdi Libya, ɗo taskibo ngam jaɓukiɓe wartiraɓe Naajeeriya. Ministaajo...

Ardiiɗo Buhari tefri Laberiyanko’en ardina Munyal

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari andini dow tokkuki diidaaɗi lesdi hurgan gannuɗi siyaasa ɗi lesdi Laberiya habdata jotta. Buhari noddi siyaasa’en lesdi ndin munyita heɗita...

Ardiiɗo lesdi Zimbabwe Robert Mugabe jippi laamu

Ardiiɗo lesdi Zimbabwe, Robert Mugabe jippi dow daɗɗaaje ardanki lesdi ndin. Hooreejo majaliisaaru lesdi ndin, Jacob Mudenda on suuɗiti haala kan. Andinoore nden holli dow ardiiɗo...

Gasi Naajeeriya’en ɗiɗo soyti nder lesdi Afirka Fombinaari fahin

Ngomnati lesdi Naajeeriya gasni Naajeeriya’en ɗiɗo sooyi yonkiiji maɓɓe nder lesdi Afirka fombinaari fahin. Nder andinoore wurtunde hukkuma yaasi lesdiiku lesdi Naajeeriya, waɗanande juuɗe tumbaljo...

Ardiiɗo Buhari tefi Jonde Jam nder lesdi Zimbabwe

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari tefri Zimbabiyanko’en jooɗa jam nden tabitina tokki diidaaɗi lesdi ndin. Ardiiɗo on noddi ardiiɓe siyaasa e ardiiɓe sooja’en lesdi ndin...