Naajeeriya hawtan hoore bee kawtal lesɗe Oroba dow gannuɗi hijirooɓe

Lesdi Naajeeriya hawtan hoore bee kawtal lesɗe Oroba ngal EU ngam hurguki gannuɗi hijirooɓe nasta lesɗe ɗen iga Afirka ngam tefuki hoyende nguure. Ardiiɗo Majaliisaaru...

Naajeeriya Noddaama Hoorana eggooɓe nasta lesɗe Oroba hakkilo

Ngomnati lesdi Naajeeriya barraama hakkilana filooɓe himɓe yaarooɓe lesɗe Oroba wartiraɓe jeyaaɓe malla naadaɓe kuuɗe njaggu malla wancuru no hebra ceede bee maɓɓe. Noddandun nduu...

Amerika Sorrani Naajeeriya Piirooje Konu

Faada laamorde lesdi Amerika Pentagon andini majaliisaaji lesdi Amerika anniya ka sorranki lesdi Naajeeriya piirooje konu kese 12 tappukle Super Tucano A-29 bee bali...

Hukuuma mballa Bacci ka UNICEF andini Ummaatoore miliyonji 180 ɗo yiida...

Hukuuma mballa bacci ka Majaliisaaru mobgal lesɗe duuniyaaru UNICEF andini dow himɓe ‘yattuɓe miliyonji 180 on wola jarful heɓuki ndiyam njareteeɗam labɗam nder lesɗe...

Farc-Turtuɓe Colombia timmini wiccuki balmi maɓɓe

Dongal balmi turtuɓe lesdi Colombia andiraaɓe Farc ragarewal li’yaama faaki ngomnati lesdi ndin iga juuɗe majaliisa mobgal lesɗe duuniyaaru. Nde O wolwanno haa sangeere nde...

Jamiyawa MacronTaskitani Huusitanki Cubi Majaliisa Lesdi Ndin

Wattam cubi majaliisa di wurtinaa aran nder lesdi faransa holli jamiyawa ardiido lesdi ndin Emmanuel Macron nangi laawol hebuki nasaraaku wattam cubi di wurrtinaa. Wattam...

Naajeeriyaen Joodiibe Lesdi Cabada Noddama wallita Taskaramji Fintinki Riskuuji Lesdi

igeriansNaajeeriyaen joodiibe lesdi Canada noddama wallita taskaramji ngomnati di fintinki kilantaaku risjuuji lesdi. Ballo ardiido najaliisaaru wakilien lesdi Naajeeriya, on wadi noddandu ndun haa O...

Korowal Ardiido Thrump Do wama

Fitinaaji gondal ngomnati lesdi Amerika e lesdi Rasha wayliti fahin, baawo nde rahootooji kesi wurtinaama dow ardiido lesdi Amerika Donald Thrump a’yino haduki goddi...

Naajeeriya hawtan Hoore bee Lesde Oroba ngam Raggidinki Filu Himbe

Hukuuma honoowa filu himbe nga lesdi Naajeeriya NAPTIP hawtan hoore bee kawtal lesde Oroba ngal EU ngam raggidinki filu himbe wolaama bana filu bacci...

Min ngerday Soobiraagu Amerika bee Kurdinko’en-Turkiyya

Ardiido lesdi Amerika Donald Trump yiidi bee ardiido lesdi Turkiyya Rajip Tayib Erdogan haa faada laamu lesdi amerika ka White House haa be haalidi...