Ardiiɗo Buhari warti Abuja ɓaawo ngilla ka Oyaari fombina fuuna ...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari warti Abuja laamorde lesdi Naajeeriya ɓaawo ngilla nyalɗe ɗiɗi ka O yaari jihaaji Ebonyi bee Anambra fombinaare fuuna lesdi...

Ardiiɗo Buhari umri lornanki ngomna Anambra Dogari’en mum

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari umri hukuuma polis’en lesdi yawna lornana ngomnaajo jihawol Anambra Mr. Willie Obiana doogari’en maako ɓe hukuuma kan ittino. Ardiiɗo Buhari...

Lesdi Naajeeriya waɗi juuɗe dow kaɓɓidal alkindiral lamtarkiye kesal bee lesdi...

Ngomnati lesdi Naajeeriya waɗi juuɗe dow kaɓɓidal narral tigguki jaabuuru lamtarkiye hesuru feesinooru hiite nge sembe megawatts ujine 3, 050 haa Mambila nder jihawol...

Ardiiɗo Buhari Omtan mobre dow jahaale Piirooje Altine to jam

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari omtan mobre tatabre nde duuniyaaru dow jahaale piirooje nyande altine waroore to jam haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriya. Ministaajo pamaro...

Ardiiɗo Buhari tefi Jonde Jam nder lesdi Zimbabwe

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari tefri Zimbabiyanko’en jooɗa jam nden tabitina tokki diidaaɗi lesdi ndin. Ardiiɗo on noddi ardiiɓe siyaasa e ardiiɓe sooja’en lesdi ndin...

Naajeeriya hawtan hoore bee kawtal lesɗe Oroba dow gannuɗi hijirooɓe

Lesdi Naajeeriya hawtan hoore bee kawtal lesɗe Oroba ngal EU ngam hurguki gannuɗi hijirooɓe nasta lesɗe ɗen iga Afirka ngam tefuki hoyende nguure. Ardiiɗo Majaliisaaru...

Seketereejo ngomnati yilli Ekwueme ha Nyawndordu London

Seketereejo ngomnati lesdi Naajeeriya (SGF), Boss Mustapha yilli luuto ardiiɗo lesdi ɓoymaajo, Dr Alex Ekwueme haa nyawndordu ndu O waali haa berniwol London ngam...

Hukuuma rento andini Diplomasiyyaku on tan hurgata ganuuɗi habdetee dow keeri

Ministaajo rento lesdi Naajeeriya, Mr. Mansur Dan-Ali andini dow laabi diplomasiyyaku on tan hurgata gannuɗi lesɗe habdata dow keeri ɓesdoji nde weeti fuu. Dan-Ali suuɗitikaa...

Naajeeriya sembiɗinan naftirki ande Zamanu nder kuuɗe Soja

Sooja’en Naajeeriya noddama lortana laabi wiɗito e ande zamanu nder dabareeji ɗi kuuɗe maɓɓe. Ministaajo ande kimiyya e mbaawangu mo lesdi Naajeeriya, Dr Ogbonnaya Onu...

Naajeeriya heɓan nasaraaku honol saynde e deppol jonde jam-Dogara

Hooreejo majaliisaaru wakili’en lesdi Naajeeriya, Yakubu Dogara, andini dow hidde lesdi heɓa nasaraaku deppuki jonde jam maari seyto ndi heɓi nasaraaku honuki soynde hakkunde...