Jiha Niger hokki ɓe masiibo paccam tonyi haa Suleja wallinde miliyonji...

Ngomnati jihawol Niger cakanteere lesdi Naajeeriya hokki ɓe masiibo paccam ndiyam meemi nder suleja wallinde cede miliyonji 30 ngam hoytinankiɓa saɗirmaaji ɓe nasti sababu...

Min ngerdataa sooyol yonki Tarabankeejo koo gooto—Ngomna Ishaku

Ngomnaajo jihawol Taraba Darius Ishaku lori lorniti boliiɗe maako dow yonki Tarabankeejo fuu fotan kal, ngomnati yerdataa ɗala sooyol yonki ɓi jiha kan fuu...

Majaliisaaru wakili’en wiɗitan haala halkuki Naajeeriya’en nder tayre Bakassi

Majaliisaaru wakili’en lesdi Naajeeriya wiɗitan haal halkuki Naajeeriya’en nder tayre Bakasi nde hokkitaa lesdi Kamaru nder hitande 2004. Jabruɗe ɗen hoosaama on ɓaawo nde majaliisaajo...

Naajeeriya Mo’inan Sakorɗe Nebbam lesdi ndin fuu les taskaram kesa.

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini dow timmini taskaramji hoosuki jabruɗe moinki sakorɗe nebbam lesdi ndin fuu no foti, ngam tabutunki hakkilankiɗe no handi les ceede...

Ngomnati Omtan Ofisru dungayeeji wooru mawndu Haa Jihawol Ogun

Ofisru mawndu ndu luumooku kakkilanooru hokkuki kampaniiji dungayeeji omtatee nder jihawol Ogun fombina hirna lesdi Naajeeriya nder tiinaaje ɗe ɓadinanki filooɓe hukuumaaji kakkilanooji ɓe...

Naajeeriya wambi ɓaawo ustuki ɗuuɗal Nebbam waseteeɗam.

Naajeeriya holli baawal ɓaawo maari her ustuki ɗuuɗal nebbam ɗam wasetee ngam ɓoocinki luumo maajam nder luuɓe duuniyaaru. Ministaajo nebbam pamaro mo lesdi Naajeeriya, Dr...

Ngomnati hokkan ɓe masiibo Paccam meemi wallinde Nayraaji N1.6

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya hiddekoojo Yemi Osibanjo umri cede hewtwnɗe nayraaji biliyonre e miliyonji ‘yattuɗi teemerre jewegoo wurtinee ngam wallutuki jihaaji yiiduɗi bee paccem, ndiyam...

Hukuumaaji Rento nder jihawol Gombe doggini wankoore kawtal hoore

Hukuumaaji rento ceeduɗi gonɗi nder jihawol Gombe woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya doggini wankoore nde filutuki barawe nder gallure nden ngam holluki kawtal hoore...

Ardiiɗo Lesdi Naajeeriya Foofi Hooreejo Jamiyawa APC

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari holli suno e yurmendam muuɗum bee soytuki Madam Omowunmi Bisi Akande, kore ardiiɗo jamiyawa laamannga lesdi ka APC arano. Nder...

Ko ɓadi Ardiiɗo Buhari wartan Naajeeriya.

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya hiddeekoojo, Yemi Osinbajo,andini dow O yilli berniwol London on ngam O laarana gite maako yaake njamu ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari. Dillani...