Kawte gollooɓe Duuniyaaru yowani Bayli Zamanu aybe Soynde kuuɗe ɗum habdetee.

0
992

Mooɓuki duniyaaru nokkure woore her laabi maatootiro internet e yaake laabi ardule zamanu yowanaama hake soynde kuuɗe keyɗe ɗum habdetee nder tayre Afirka.

Kawtal gollooɓe ngal duuniyaaru WFTU andini haa mobre maagal tatabre nde Afirka nde dogginaa haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriya dow hawtan hoore lice e jaabuuji gollooɓe ɗi duuniyaaru fuu ngam yiiki njobdi gollooɓe handundi yeɓaamanaama gollooɓe ngomnatiiji.

Seketereejo mawɗo mo kawtal gollooɓe duuniyaaru, WFTU, George Mavrikos, andini dow hoosuki jabruɗe ɗen latti farilla yiiki yaake no hakkeeji gollooɓe hokkirtaake no handi.

O andini dow kawtal ngal diidi laabi goɗɗi wallini li’yanan majaliisaaru mobgal lesɗe duuniyaaru boo ngam yiiki jaɓi naftiri no wallitirta her hurguk gannuɗi soynde kuuɗe ko huuwee.

Gurin

 

SHARE

LEAVE A REPLY