Lagos tefi Canjundurki fukaraaɓe bee Harvard

0
937

Jihawol Lagos wangini yidde canjundurki fukaraaɓe hakkunde jiha kan bee jangirde Harvard Kennedy (HKS) wonde lesdi America.

Ngomnaajo jihawol Lagos Akinwunmi Ambode on suuɗitikaa nde jaɓɓanno fukaraaɓe jangirde Harvard yilluɓe ɓaade ngomnati jiha kan wonde fattude Ikeja.

Ngomna Ambode andini kaɓɓidal ngal maran bote yiiki lesɗe ɗen ɗiɗi fuu botoran ngal haa koo ɓoyee naftirta ande ɗe heɓaa her wallutuki lesdi.

“Miɗo yetta on bee suɓuki jihawol Lagos, ɓurnaa mooɗon fuu numayno yillan wuttudu duuniyaaru nduuɗoo; amma jotta on heɓi andal dow yaake yanayu amin her wuttudu nduu boo, On lattan marɓe ande her fannuji ceeduɗi bee taskaramji irin ɗiiɗoo her anduki ko won laamu e yaake ardungal fuu no woni e nguure ummaatoore no dogginirtee haa on njahi fuu.”

“Jiha Lagos latti yitere nde kilantaaku riskuuji lesɗe Afirka lardetaa, jiha kan latti nder berniiji ɓurduɗi mooɓuki ɓale’en nder adunaaru fuu, ngam maajum woodi hujja caatuka ka fondirki jiha lagos dow kala niije fuu, ngam majalisa mobgal lesɗe duuniyaaru maa niiji ɗo e duuɓi 30 garooji Naajeeriya lattan tatabri nder lesɗe ɓurduɗe ummaatoore nder duuniyaaru; jooni no wolwirten jiha Lagos ɗo mari ɗuuɗal yimɓe miliyonji 23 bee soynde nokkure feesunde habdetee fuu, tonii haa Naajeeriya lattan lesdi tatabri her ɗuuɗuki ummaatoore nder duuniyaaru wolaa seko non maajum ɗo sappa ɗuuɗal ummaatoore jiha lagos boo sowan ɗum boo tammetee gannuɗi ɗuɗɗi nden ceeduɗi futtan koo seko wolaa,” Ngomna Ambode ɓesdi.

Gurin

 

SHARE

LEAVE A REPLY