Naajeeriya woɗɗi dow ɗatal fintinki kilantaaku maari — Enang

0
417

Sawroowo ardiiɗo lesdi musamman dow harkaaji majaliisa ndotti’en lesdi Sen. Ita Enang, andini dow lesdi Naajeeriya woɗɗi dow ɗatal fintinki kilantaaku riskuuji lesdi ndin.

Enang suuɗiti kaa on haa lamar ka taskitaa ngam ombuki hitande ɗiɗabre nde majaliisa lesdi njeweetataɓa.

O wi lamar kan taskitaama on ngam sattina wooɗuki narral ngal won hakkunde yebre dogginirgal laamu e wuttudu majaliisa lesdi.

O wii“Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari ɗo jinni darnde ngam moinki huusitorde lesdi Naajeeriya, mi sekay sam ko ɓadi Naajeeriya’en heɓan ko tammata iga ngomnatiwa ngaa fuu.

“Fakat seko wolaa tufeego baatal nawɗum amma ngal woytetee tonii daama nyawu ngu a habdataa heɓaama.”

Wakiiliijo ardiiɗo lesdi on naftiri bee jarfuyel ngel her nodduki majaliisaaɓe ɓoyma’en yalɗiriiɓe lamar kan dow ɓe kabda fodde bawɗe maɓɓe her ɓamtuki daraja lesdi Naajeeriya haa ɓe ngoni fuu.

Gurin

SHARE

LEAVE A REPLY